ONZE VERENIGING
KOSTEN EN HONORARIA
GEBIED ACTIVITEITEN
ONZE LOKALEN
PLAN ACCES
CONTACT/ACCES  
Maître Vincent Troxquet
Maître Pascal Lambert
Maître Pierre Legras
Maître Lauren Bourseau
Maître Christelle Chiurulli
Maître Lora Merahi
Maître Kholoud Bentayeb

Sprl Troxquet - Lambert & partenaires

VERVIERS

Rue aux Laines 35
4800 VERVIERS

Tél : 087/29.39.39
Fax : 087/29.39.30

LIEGE

Rue Forgeur 19
4000 LIEGE

Tél : 04/221.24.83
Fax : 04/232.11.73

STAVELOT

Avenue F. Nicolay 18A
4970 STAVELOT

Tél : 080/86.31.35
Fax : 080/88.06.25

info@troxquet-avocats.com


 Zoek

      


 
 
        KOSTEN EN HONORIA

Onze kosten en honoraria zijn overzichtelijk en gedetailleerd.

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de eigenlijke honoraria die gelden als vergoeding van de prestaties van de advocaat, de kosten (secretariaat, verplaatsingen, telefoon, briefwisseling, fotokopieën, …) en de verschotten (kosten voor de gerechtsdeurwaarder, een verzoekschrift, de griffie).

Honoraria
De honoraria van ons kantoor zijn op redelijke wijze vastgelegd conform de wettelijke bepalingen ter zake.

Bij het vastleggen van de honoraria werd meer bepaald rekening gehouden met volgende parameters:

•  de omvang van de uitgevoerde opdracht
•  de grootte van de bij het geding betrokken interesten
•  de moeilijkheidsgraad van het dossier
•  de technische complexiteit of specialisatie van de behandelde zaken
•  het behaalde resultaat
•  de dringendheid van de interventie
•  de ervaring van de advocaat

Leder cliënt wordt op zijn verzoek ingelicht over de berekeningswijze van de verschuldigde honoraria.

Honoraria worden berekend

•  of op basis van de in het geding zijnde waarde
in dat geval worden de honoraria berekend op basis van een percentage van de waarde van het geding waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de zaak, de complexiteit en de dringendheid van het geding, de ervaring en de kwalificaties van de advocaat evenals met het behaalde resultaat. Bij een beroepsprocedure kunnen de honoraria eventueel worden verhoogd.

•  of op basis van een uurtarief
Het uurloon is afhankelijk van de aard en het belang van het dossier, de mate van vereiste specialisatie van de handelende advocaat, de complexiteit van het geding of de dringendheid van de interventie.

Het bedrag schommelt tussen 75 € en 250 €/uur.

Dit bedrag kan worden verminderd voor eenvoudige zaken en kan eveneens worden verhoogd in overleg met de cliënt indien het om een eerder uitzonderlijke zaak gaat.

Kosten
Het hierna gedetailleerde bedrag van de kosten dekt tevens de algemene werkingskosten van het kantoor (personeelsvergoeding, kantoren, computermateriaal, telefoon, boekhouding, documentatie, opleiding, …)

De kosten, zonder dat deze lijst echter als volledig kan worden gezien, worden als volgt berekend:

  Processtukken Per pagina
10,00 €
  Overeenkomsten Per pagina
10,00 €
  Verplaatsingskosten Per kilomter
0,50 €
  Solvabiliteitsonderzoek Per eenheid
10,00 €
  E-mail, fax Per pagina
7,50 €
  Faxtransmissies Per pagina
5,00 €
  Brieven Per pagina
10,00 €
  Begeleidende brieven Per pagina
5,00 €
  Aangetekende brieven Per pagina
12,39 €
  Openen van een dossier  
75,00 €
  Archivering  
6,20 €
  Fotokopieën Per pagina
0,50 €
  Telefoon Per minuut
Prix coûtant


Provisie - offertes - betalingsmodaliteiten
Bij aanvang van onze interventie wordt een provisie gevraagd die in mindering wordt gebracht op de eindfactuur.

In de loop van het dossier kunnen bijkomende provisies worden gevraagd.

Bij de eindafrekening wordt uiteraard rekening gehouden met de eerder gestorte provisies.

Momenteel zijn de honoraria en kosten van de advocatuur vrijgesteld van BTW.

Het is vaak moeilijk om een vaste offerte op te stellen omdat in tal van zaken het onmogelijk is om het precieze aantal uur dat aan een dossier wordt besteed in te schatten en al evenmin wat betreft de moeilijkheden die door de tegenpartij worden aangebracht, de eventuele beroepsprocedure, …

Wij zijn ons terdege bewust dat een goede verdediging heel wat kosten kan meebrengen (een efficiënte verdediging houdt in dat er tijd wordt besteed aan een dossier). Indien de situatie van deze of gene cliënt het vereist, zijn we steeds bereid een maandelijks aflossingsplan op te stellen voor de kosten. Wie moet worden geholpen, mag immers niet in financiële moeilijkheden raken.

Praat er met ons over. Samen vinden we wellicht een oplossing die eenieder schikt.


   Troxquet - Lambert & Partenaires : Rue aux Laines, 35 - 4800 Verviers    SITEMAP | IDENTIFICATION | Powered by Imust.be    Verviers